David Kjellquist Family

Go back to the pedigree charts.

               David Kjellquist Family 
===========================================================================
Husband: David Timjard Kjellquist 
===========================================================================
Wife: Elaine Hughes Newton
===========================================================================
CHILDREN
===========================================================================
Karen Newton 
spouse: Kevin Jerome Freeman
---------------------------------------------------------------------------
Kris Timjard 
spouse: Ariane Paraseau
---------------------------------------------------------------------------